بهاره پژومند

اصل را نشانم بده مارکوس باکینگهام ترجمه بهاره پژومند اصلی‌ترین توصیه‌ی رهبران برای ساختن رهبران جدید مارکوس باکینگهام در ۱۹۸۷ با مدرک کارشناسی ارشد در علوم اجتماعی و سیاسی از دانشگاه کمبریج فارغ‌التحصیل شد. باکینگهام در طول هفده سال همکاری‌اش با موسسه گالوپ، در هدایت پژوهش‌هایی در مورد بهترین رهبران، مدیران و محیط‌های کاری دنیا...
فهرست